ความมุ่งหมาย(Purpose)งานจ่ายกลาง ให้บริการทำความสะอาด จัดชุดเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

    ขอบเขตบริการ (Scope of Service) ให้บริการหอผู้ป่วยทั้งหมด รวมทั้งหน่วยงานอื่น ที่ต้องการใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ

      ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (Key quality)
1. ด้านบริการ ให้บริการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ผ่านการทำลายเชื้อหรือการทำให้ปราศจากเชื้อเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆโดยมีการเฝ้าระวังตัวชี้วัดที่กำหนด
2. ด้านที่เกี่ยวกับเข็มมุ่งของโรงพยาบาล
-ผู้ป่วยปลอดภัย จากการได้รับหัตถการด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการทำลายเชื้อหรือการทำให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน
-ผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงานมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE)ใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

..:: ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ หน่่วยจ่ายกลาง รับมอบเครื่องจากบริษัท ::..
 
 
      ความต้องการของผู้รับบริการ  ผู้รับบริการ:บุคลากรในหอผู้ป่วย หน่วยงานอื่นในโรงพยาบาลฝาง
      ความต้องการที่สำคัญ
  • ความสะดวกรวดเร็ว
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สะอาดผ่านการทำลายเชื้อ หรือทำให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์ถูกต้องครบถ้วน
  • การประสานงานที่ดีมีคุณภาพ และถูกต้อง
  • มีการปฏิบัติตามแนวระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
  • มีระบบตรวจสอบความถูกต้องในการรับ ส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
 
   
   
   
©2012 Fang Hospital all right reserved.