วิสัยทัศน์ แผนกผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลฝาง
    “ บริการรวดเร็ว   มีมาตรฐาน   วิทยาการทันสมัย  ในสิ่งแวดล้อมดี  
  ผู้รับบริการพึงพอใจ  ผู้ให้มีความสุข”
  นโยบายแผนกผู้ป่วยนอก
   
 1. ให้บริการโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
 2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วยงาน
 3. ปฏิบัติการเชิงรุก เน้นให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
 4. ปฏิบัติงานเป็นทีม  มีการประสานงานทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
 5. พัฒนาคุณภาพ “ คน  งาน   สิ่งแวดล้อม” อย่างต่อเนื่อง
  ..:: ภาพกิจกรรมแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ::.. พันธกิจ  แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลฝาง
   
 1. ชักประวัติและบันทึกอาการผู้ป่วยอย่างรอบคอบ  ครบถ้วน
 2. คัดกรองผู้ป่วยเข้าห้องตรวจอย่างถูกต้อง
 3. ให้การพยาบาลเบื้องต้นตามความเหมาะสม
 4. ให้สุขศึกษา ให้คำแนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ป่วยและญาติ
 5. ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา ,รับ- เคลื่อนย้ายและส่งต่ออย่างถูกต้องและเป็นระบบ
 6. พัฒนาตนเอง  พัฒนางาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม
   
   
 
 
 
 
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved.