ข้อมูลพื้นฐาน

    หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต โรงพยาบาลฝาง เป็นหอผู้ป่วยที่ให้บริการผู้ป่วยทารกที่อยู่ใน
  ภาวะวิกฤต และทารกที่มีภาวะเสี่ยง อายุ 0-28 วัน โดยทีมบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดี รวมทั้งการเน้นให้บิดา มารดามีส่วนร่วมในการดูแลทารกในรายที่อาการคงที่แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลทารกต่อที่บ้านทำให้ทารกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ

 

มุ่งสู่มาตรฐานการบริการการรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตบริการ (Scope of service)
  ..:: ภาพกิจกรรมฝ่ายงานหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) ::..
ให้บริการทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤต และทารกที่มีภาวะเสี่ยงหลังคลอด หรือเกิดก่อนกำหนด
  แบบองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพโดยใช้กระบวนการทางการพยาบาลและมาตรฐานการพยาบาลในรูปทีมการพยาบาล สามารถให้การดูแลทารกที่มีภาวะเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ น้ำหนักมากกว่า 1,300 กรัม หรือทารกที่คาดว่าจะใช้เครื่องช่วยหายใจ ระยะเวลาไม่นาน เช่น Mild ARDS, Pneumonia ได้จำนวน 3 เตียง ทารกที่มีภาวะเสี่ยง เช่น ทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อย ทารกตัวเหลือง มีปัญหาการดูด - กลืน น้ำตาลในเลือดต่ำ ทารกมีการติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่ต้องการติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด จำนวน 3 เตียง รวมเป็น 6 เตียง และกำลังจะดำเนินการขยายเป็น 8 เตียง ปี 2558
เป้าหมาย
 
  1. ผู้ป่วยทารกที่มีภาวะวิกฤต ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ทารกไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
  3. บิดา มารดามีส่วนร่วมในการดูแล
  อัตรากำลัง
    พยาบาลวิชาชีพ   7  คน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4  คน
    อัตรากำลังในแต่ละเวร
     
 
 
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved. :