ภาพกิจกรรม ทีมนิเทศงานประกันสุขภาพ
 
   
วิสัยทัศน์
  พัฒนาบุคลิกภาพการบริการ เพื่อให้เกิดการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ขอบเขตการให้บริการ
 

หน่วยงานประกันสุขภาพและสังคมสงเคราะห์จัดให้บริการต่างๆดังนี้

  1. การให้บริการประชาชนด้านบัตรประกันสุขภาพให้ครอบคลุม ทันเวลา ไม่ตกหล่น และรับทราบข้อมูลด้านสิทธิ และขอบเขตบริการอย่างเข้าใจ
2. การให้บริการลงทะเบียนจ่ายตรงของกล่มข้าราชการที่มีสิทธิเบิกได้จากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เกิดความสะดวกไม่ต้องชำระเงิน หรือ ใช้ใบส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยการลงทะเบียนมีความทันเวลาที่กำหนด และไม่ตกหล่น
3. การให้ช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มคนด้อยโอกาส ที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลโดยมีการประสาน รับ – ส่งต่อ ในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
4. การให้บริการให้คำปรึกษา แก่ผู้มีปัญหาด้านสังคมเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถอยู่ในสังคมได้
5. การตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อผิดพลาดและผู้มารับบริการทราบสิทธิในการรักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลในสิทธิบัตรและบริการอย่างเข้าใจ
   
   
   
   
   
©2012 Fang Hospital all right reserved. :