บริบท   :   ให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / ปัญหาสุขภาพจิต และ
ให้การดูแลรักษาร่วมกับแพทย์โดยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย 

 1. ผู้รับบริการที่มารับการรักษามีระดับความเครียดลดลง
 2. ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี / ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้ป่วยจิตเวช ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตของการให้บริการ
งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 1. ให้บริการปรึกษาก่อนและหลังตรวจเลือด เอช ไอ วี
 2. ให้บริการปรึกษาคลินิกวัยรุ่น
 3. ให้บริการคลินิกยาต้านไวรัส
 4. ให้บริการคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 5. งานวางแผนและป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ คลินิกให้คำปรึกษา โรงพยาบาลฝาง
 
 
 
 
 

งานสุขภาพจิต

 1. ให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต
 2. ให้บริการคลินิกจิตเวช
 3. ให้บริการคลินิกเลิกสุรา
 4. งานวางแผนและป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน

ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ ( Hot Line )  053-382789 ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 09.00 น. – 16.00 น.

 
 
 
 
 
 
   
   
   
©2012 Fang Hospital all right reserved.