• ฝ่ายบริหาร
 • ฝ่ายโรงครัว
 • แผนกกุมารเวช (PED)
 • ฝ่ายซักฟอก
 • ฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ฝ่ายชันสูตร
 • ฝ่ายห้องข้อมูลข่าวสาร
 • ฝ่ายทันตสาธารณสุข
 • ฝ่ายห้องไต - ไตเทียม
 • ฝ่ายห้องบัตร
 • ฝ่ายศูนย์เปล
 • แผนกอายุรกรรม (MED)
 • ฝ่ายพัสดุ
 • ฝ่ายศูนย์ยานพาหนะ